• Právne služby

Občianske právo, obchodné právo, pracovné právo, trestné právo

Poskytujeme právne služby v oblasti občianskeho práva, obchodného práva, pracovného práva, trestného práva

 • Osobné i elektronické konzultácie právnych problémov
 • Spisovanie zmlúv a dohôd, žalôb, návrhov na začatie konania, vyjadrení, stanovísk, právnych analýz, opravných prostriedkov a iných podaní, adresovaných súdom, orgánom štátnej správy i samosprávy, ako aj tretím osobám
 • Vymáhanie pohľadávok klientov mimosúdnou cestou, v súdnom i exekučnom konaní
 • Zastupovanie klientov v súdnom, správnom, trestnom, dedičskom, exekučnom aj konkurznom konaní, ako aj na obchodných a iných stretnutiach s tretími osobami

Občianske právo

 • vlastnícke právo (najmä spisovanie právnych úkonov týkajúcich sa nehnuteľností, zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva, vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva, susedské spory, spory o určenie vlastníckeho práva)
 • rodinné právo (najmä rozvody, úprava práv a povinností k maloletým deťom, výživné),
 • dedičské právo (uplatňovanie nárokov dedičov i veriteľov v dedičskom konaní, spisovanie závetov a listín o vydedení)
 • osobnostné práva (uplatňovanie nárokov z neoprávneného zásahu do osobnostných práv podľa Občianskeho zákonníka i tlačového zákona)
 • náhrada škody, bezdôvodné obohatenie

Obchodné právo

 • spisovanie a pripomienkovanie zmlúv a právnych podaní
 • zakladanie a zmeny obchodných spoločností a družstiev, príprava podkladov pre zápis do Obchodného a živnostenského registra, zastupovanie pred Obchdoným a živnostenským registrom
 • právna pomoc pri zrušovaní a likvidácii obchodných spoločností,
 • príprava návrhu na vyhlásenie konkurzu, prihlášky pohľadávok do konkurzného konania, zastupovanie v konkurznom konaní, právne rady v oblasti konkurzného práva vrátane komplexného poradenstva v súvislosti s
 • možným vstupov do konkurzu alebo reštrukturalizácie,
 • zmenky, šeky, cenné papiere

Pracovné právo

 • zastupovanie zamestnancov vo vzťahoch so zamestnávateľmi (uplatnenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru, uplatňovanie mzdových nárokov)
 • uplatňovanie nárokov na náhradu škody (vrátane pracovných úrazov)
 • spisovanie a pripomienkovanie zmlúv (pracovné zmluvy, manažérske zmluvy, kolektívne zmluvy)
 • spisovanie listín o pracovnoprávnych úkonoch (výpoveď, okamžité skončenie pracovného pomeru, dohody);

Trestné právo

 • zastupovanie obvineného, podozrivého v priestupkovom a trestnom konaní,
 • zastupovanie poškodeného v priestupkovom a trestnom konaní, uplatňovanie nárokov na náhradu škody