• Advokátska kancelária
  Adriana Sojková - ADVOKAT DCA s.r.o.
  Poskytujeme služby v oblastiach:
  Občianske právo
  Obchodné právo
  Pracovné právo
  Trestné právo
  Poradenstvo a konzultácie
  Mimosúdne vymáhanie pohľadávok
  Zastupovanie klientov v konaniach

Advokátska kancelária

Advokátska kancelária ponúka fyzickým i právnickým osobám široké spektrum služieb v oblasti poskytovania právnej pomoci. Uplatňujeme výlučne individuálny prístup ku každému problému klienta, komplexne pomáhame riešiť bežné životné situácie aj náročné právne problémy a spory. Umožňujeme klientovi komunikovať formou osobných konzultácií i elektronických prostriedkov. Naša advokátska kancelária je ľahko dostupná všetkým, ktorí si nevedia poradiť v spleti právnych predpisov. Dôsledne chránime záujmy klienta, budujúc dôveru v odbornosť a kvalitu poskytovaných služieb a zachovávame mlčanlivosť a diskrétnosť.

Občianske právo

Občianske právo

Vlastnícke právo, vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva, spory o určenie vlastníckeho práva, rodinné právo (rozvody, výživné),
dedičské právo, osobnostné práva (uplatňovanie nárokov z neoprávneného zásahu do osobnostných práv podľa Občianskeho zákonníka i tlačového zákona)...
podrobnosti

Obchodné právo

Obchodné právo

Spisovanie zmlúv a právnych podaní
zakladanie a zmeny obchodných spoločností zápis do Obchodného a živnostenského registra, zastupovanie pred Obchodným a živnostenským registrom,
právna pomoc pri zrušovaní a likvidácii obchodných spoločností,
príprava návrhu na vyhlásenie konkurzu... 
podrobnosti

Pracovné právo

Pracovné právo

Zastupovanie zamestnancov vo vzťahoch so zamestnávateľmi, 
uplatňovanie nárokov na náhradu škody,
spisovanie a pripomienkovanie zmlúv (pracovné, manažérske a kolektívne zmluvy)
spisovanie listín o pracovnoprávnych úkonoch (výpoveď, okamžité skončenie pracovného pomeru, dohody). 
podrobnosti

Trestné právo

Trestné právo

Zastupovanie obvineného, podozrivého
v priestupkovom a trestnom konaní,
zastupovanie poškodeného v priestupkovom
a trestnom konaní,
uplatňovanie nárokov na náhradu škody. 


podrobnosti